2024, 14 július, vasárnap

JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

Jelen részvételi- és játékszabályzat (továbbiakban: Szabályzat) az &ction Betéti Társaság által szervezett, és a www.anyamagazin.hu és www.cukimamik.hu oldalon meghirdetett „Nyerj pihenést a Club Tihany Resortba****” online promóciós nyereményjáték (továbbiakban: Játék) vonatkozásában készült a Játék egyes szabályainak, illetve a részvétel feltételeinek meghatározása és rögzítése céljából.

1. A Játék szervezője és lebonyolítója

A Játékot az &ction Betéti Társaság (cgj.sz: 01-06-787631, székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 40. földszint 1., adószám: 24851563-1-41, továbbiakban: Szervező) szervezi és bonyolítja.

2. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes természetes személy, aki feliratkozik a www.anyamagazin.hu weboldal hírlevelére (továbbiakban: Hírlevél). 

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és a nyereményt felajánló cég munkavállalói, valamint ezen munkavállalóknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

Kizárásra kerülnek továbbá a Játékból azon személyek, akik

  • a regisztráció során a valóságnak nem megfelelő adatot adnak meg;
  • bármilyen módon veszélyeztetik a Játék szabályszerű lebonyolítását;
  • a Játék befejezését megelőzően a Hírlevélről leiratkoznak; vagy
  • adatkezelési hozzájárulásukat a Játék időtartama alatt visszavonják.

Játékos a Hírlevélre történő feliratkozással kijelenti, hogy jelen Játékszabályzat rendelkezéseit teljeskörűen megismerte, a Játékszabályzat rendelkezéseit elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Játékos a Hírlevélre történő feliratkozással kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatok a kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint történő kezeléséhez hozzájárul. 

3. A Játék időtartama

A Játék 2022. május 25 napjától, 2022. június 10 napjáig terjedő határozott időtartamban kerül megszervezésre.  

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, a Játékban részt vesz mindenki, aki a Játék időtartama alatt feliratkozik a Hírlevélre, és nem esik a fenti kizáró okok valamelyikének hatálya alá. A Játék időtartamán belül a feliratkozás időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

A Játék időtartamán túl vagy azt megelőzően történt hírlevélfeliratkozással a Játékban történt részvételre nincs mód és lehetőség. 

4. A Játék nyereménye 

A Játékban kisorsolt nyeremény egy, a Club Tihany Resort**** szállodába szóló értékkutalvány (továbbiakban: Nyeremény) 50 000,- Ft, azaz ötvenezer Forint értékben. A Nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható.

5. A Játék leírása és menete

A Játékban történő részvétel feltétele, hogy a Játékos a jelen Szabályzat 3. pontjában meghatározott időtartam alatt a Hírlevélre valós, saját adatainak megadásával feliratkozzon. A Hírlevélre a fenti időtartamban történő feliratkozás nélkül a Játékban történő részvételre nincs lehetőség.

A Nyeremény a jelen Szabályzat 3. pontjában rögzített határozott időtartamban a Hírlevélre feliratkozók között kerül kisorsolásra a határozott időtartam lejártát követő 3 napon belül. 

A Játékosok közül a nyertes kisorsolása a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik a Szervező 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt. A sorsolásról a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül. 

A Szervezők a sorsolás eredményéről a játékosokat – így a nyertest is – az általuk a regisztrációkor megadott e-mail címen értesítik a sorsolást követő 2 napon belül. A játékosok az értesítés ilyen módjához a Hírlevélre történő feliratkozással, mint regisztrációval kifejezetten hozzájárulnak. 

A nyertes játékos az értesítést követő 5 napon belül jogosult jelentkezni a Nyereményért azzal, hogy amennyiben a nyertes a fenti határidőben nem jelentkezik, a Szervező jogosult ezt a tényt úgy értékelni, hogy a nyertes játékos nem kívánja a Nyereményt megszerezni, azt kifejezetten visszautasítja. 

Amennyiben a nyertes játékos a Nyereményért a fentiekben meghatározott időtartamban jelentkezik, részére a Nyeremény az általa a Hírlevélre történő feliratkozáskor megadott e-mail címre történő kiküldéssel kerül átadásra. 

6. Adatkezelés

A Játékosok jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatása önkéntes. A játékosok a Hírlevélre történő feliratkozással, mint regisztrációval tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a Hírlevélről történő leiratkozásig az Adatkezelési nyilatkozat tartalma alapján kezelje, tárolja és felhasználja a regisztráció során megadott adataikat.

A Játékosok a Hírlevélre történő feliratkozással, mint regisztrációval tudomásul veszik, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezik. 

A szavazás adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható

7. Felelősség kizárása 

A nyertes a Nyeremény esetleges hibájával vagy nem megfelelőségével kapcsolatos igényeit jogszabályi keretek közt a nyereményt felajánlónál érvényesítheti. 

A Játékosok a Játék során a Hírlevélre történő feliratkozáskor megadott adataik alapján kerülnek azonosításra. A Játékos által megadott adatok helytállóságát a Szervezőnek ellenőrizni nem áll módjában, így a Játékos által tévesen szolgáltatott adatokból, megadott adatainak időközbeni esetleges változásaiból, vagy a postafiókja levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt a Játékos viseli, a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okból bekövetkezett hibákért, késedelmekért és ezek esetleges hátrányos következményeiért. Az ezekkel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő károk vonatkozásában Szervező felelősségét teljeskörűen és maradéktalanul kizárja.

8. Egyéb rendelkezések

A Játék lebonyolítása, illetve az abban történő részvétel a jelen Játékszabályzat rendelkezései alapján, annak megfelelően történik. Amennyiben a jelen Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy arra a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályt indokolt esetben – a Játékosok erre irányuló, egyértelmű tájékoztatása mellett – bármikor megváltoztathassa. A változtatásokról Szervező a módosítás hatályba lépését megelőzően a Játékosokat www.anyamagazin.hu weboldalon tájékoztatja.

Jelen Szabályzat folyamatosan elérhető a www.anyamagazin.hu weboldalon.

A Játékkal kapcsolatos bármilyen kérdés esetén a Játékos a sales@anyamagazin.hu e-mail címre küldött e-mailben érdeklődhet.

 

Budapest, 2022. május 25