2024, 22 április, hétfő

Anyamédia Kft.

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) tartalmazzák a Anyamédia kft. média-tartalomszolgáltató Médiumai tekintetében a reklámfelületekre vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos jogviszonyokban, a felek jogait és kötelezettségeit.

I. Bevezető és általános rendelkezések

1. Alapvető fogalmak a jelen ÁSzF alkalmazásában:

(i) Szolgáltató: aki a reklám közzétételére alkalmas eszközzel (reklámfelülettel, reklámidővel) rendelkezik, ezek segítségével a reklámot megismerhetővé teszi.

(ii) Megrendelő: az a Reklámozó, hirdető, reklámszolgáltató és/vagy ügynökség, aki a Reklám, vagy egyéb kereskedelmi közlemény közzétételét, illetve a mindezekkel összefüggő szolgáltatást megrendeli.

(iii) Reklám: olyan ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében közzétett közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód (behúzás, beragasztás, fóliázás, stb; együtt: inzert) (a továbbiakban együttesen: Reklámfelület), amely megnevezett vagy ábrázolt termék, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (együtt: áru) értékesítését, más módon történő igénybevételét, vagy Megrendelő által kívánt más hatás elérését segíti elő, vagy e céllal összefüggésben a Megrendelő nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, továbbá áru (ideértve a nyereményjátékban nyerhető nyereményt is) vagy árujelző ismertségének növelését mozdítja elő. Az ÁSzF alkalmazásában Reklám alatt megfelelően érteni kell a kereskedelmi közleményeket is;

(iv) Reklámozó, vagy hirdető: a hatályos jogszabályok szerint az a személy, akinek az érdekében a Reklám vagy egyéb kereskedelmi közlemény közzétételre kerül, illetve, aki a saját nevében a Reklám vagy egyéb kereskedelmi közlemény közzétételét megrendeli.

(v) Médium: a Szolgáltató által működtetett online termékek (weboldalak), továbbá minden lehívásra hozzáférhetővé tett tartalom is, melynek elérését valamely platform biztosítja, függetlenül attól, hogy az adott tartalom a felhasználó készülékén tartósan tárolásra kerül-e vagy sem (pl.: a Szolgáltató mobil vagy táblagép alkalmazásai; mobil, vagy táblagép eszközön megjelenő digitális magazinjai, e-bookjai stb., amelyek hordozható eszközökön való megjelenést tesznek lehetővé).

Az ÁSzF-ben alkalmazott további fogalmak definiálását az V. cím alatti rendelkezések (Értelmező rendelkezések) tartalmazzák.

 

2. A jelen ÁSzF vonatkozásában a Szolgáltató és Médiumai:

(i) a Anyamédia kft. (1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 40. ASZ: 32026209-2-41)

3. A Reklámok egyedi szerződések alapján kerülnek közzétételre. A szerződések megkötésével a Megrendelő részéről a jelen ÁSzF tartalma megismertnek és elfogadottnak minősül, és irányadó a felek

kötelmére. Külön írásos szerződés hiányában is a jelen ÁSzF a Szolgáltató és a Megrendelő közötti kötelmekre irányadó.

4. Az ÁSzF közös szabályai (online és mobil reklámok) egyebekben az ÁSzF V. (Felelősség) a VI. (Értelmező rendelkezések) és a VII. címe (az ÁSzF közlése és hatálya, záró rendelkezések) alatt kerülnek szabályozásra.

II. Online reklámokra vonatkozó rendelkezések

II.1. A szerződés létrejötte

1. Az egyedi reklámszerződés azzal jön létre, hogy a Szolgáltató a Megrendelő megrendelését, amennyiben minden szükséges adat rendelkezésre áll, írásban, futárküldemény, levél, fax, vagy e-mail útján, 5 munkanapon belül visszaigazolja. A Reklám megjelentetésére csak a szerződés létrejötte után kerülhet sor. Az egyedi reklámszerződés a visszaigazolás napján lép hatályba a visszaigazolásban szereplő feltételekkel. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés csak abban az esetben minősül a Szolgáltató által elfogadottnak, ha a megrendelést a Szolgáltató visszaigazolja. Amennyiben a megrendeléssel összefüggésben több visszaigazolás történik, úgy az érintett szolgáltatás, vagy szolgáltatási rész tekintetében a Szolgáltató utolsó vonatkozó visszaigazolása az irányadó. A visszaigazolásra nem került megrendelésekért a Szolgáltató, nem felel, azok a Szolgáltatót, nem kötelezik. Az inzerteket a Szolgáltató a minta beérkezését és terheléspróbáját követően igazolja vissza. A visszaigazolásra nem került megrendelésekért a Szolgáltató, nem felel, azok a Szolgáltatót, nem kötelezik. Az inzerteket a Szolgáltató a minta beérkezését és terheléspróbáját követően igazolja vissza.

2. A Szolgáltató ellenkező és kifejezett előzetes tájékoztatása hiányában az egyes online kampányok teljesítése szempontjából az Anyamédia által mért adatok az irányadóak.

3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót a jogszabályi keretek között adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

II. 2. A megrendelés

1. A Szolgáltató az írásban, futárküldemény, levél, fax, vagy e-mail útján a Megrendelő képviseletre jogosult személye által megtett megrendelést fogadja el. A megrendelés megtehető a Szolgáltató által előkészített, vagy a Megrendelő által írt formátumban is. A Szolgáltató eltérő kikötése hiányában a megrendelések kötelező tartalmi követelményeit a jelen cím alatti rendelkezések tartalmazzák.

2. A megrendelésben a Megrendelőnek a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően meg kell neveznie vállalkozását, székhelyét, közölnie kell adószámát, az EU területén gazdasági céllal letelepedett Megrendelő esetén a közösségi adószámát, bankszámlaszámát, levelezési címét, elektronikus számla igénylése esetén e-mail címét, a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét, a Reklám témáját, a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, a választott Médiumot, a megjelenés darabszámát, előzetesen egyeztetett időpontját és méretét, továbbá a reklámozás típusát [CT (átkattintás alapú), AV (megjelenés) alapú, fix (idő) alapú].

3. Ügynökségi megrendelés esetén a hirdető ügyfél, illetve a Reklámozó nevét, székhelyét, adószámát is meg kell nevezni.

4. A külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá tartozó termékre vonatkozó Reklám esetén a Reklámozó köteles a reklámszolgáltatónak – ennek mellőzése esetén a Reklám közzétevőjének – nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és annak alapján a termék forgalomba hozható. Amennyiben a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt

kell tartalmaznia. A Szolgáltató mindaddig nem köteles közzétenni a Reklámot, amíg a Reklámozó nem tesz eleget nyilatkozattételi kötelezettségének.

Amennyiben a Megrendelő nem azonos a Reklámozó személyével, úgy a Megrendelő a megrendelés megtételével szavatolja a Szolgáltató felé, hogy a Reklámozó a reklámszolgáltató irányába a hivatkozott nyilatkozatot megtette, erre tekintettel a megrendelt Reklám megjelenésének a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5.§ (2) bekezdése szerint jogi akadálya nincs. A jelen rendelkezés irányadó arra az esetre is, ha a Megrendelő egyben reklámszolgáltatónak is minősül.

Amennyiben a Megrendelő nem azonos a Reklámozóval és nem minősül a Reklámozó reklámszolgáltatójának sem, vagy a Reklámozó reklámszolgáltatójának minősül, de a Reklámozó irányába mellőzte a tárgyi nyilatkozat megtételét, úgy a Megrendelő köteles a Reklámozó vonatkozó nyilatkozatát beszerezni és azt a Szolgáltató részére megküldeni, vagy intézkedni arra vonatkozóan, hogy azt a Megrendelőre irányadó határidők szerint a Reklámozó küldje meg a Szolgáltató részére.

Amennyiben a Megrendelő a fent hivatkozott kötelezettségének nem tesz eleget legkésőbb a lemondási határidő lejártáig, és erre tekintettel a Reklám nem tehető közzé, úgy a Reklám net-net árának megfelelő összegű kötbér megfizetésére köteles.

5. Amennyiben a Megrendelő a fenti cím alatt hivatkozott adatokat, illetve nyilatkozatokat nem, vagy nem határidőben bocsátja rendelkezésre, illetve azok az érdekkörébe tartozó okból nem állnak a Szolgáltató rendelkezésére, továbbá ha megrendelés határidőn túli, úgy a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani, illetve a létrejött egyedi reklámszerződést is azonnali hatállyal felmondani, illetve attól elállni. A Szolgáltató ezen joga megfelelően irányadó arra az esetre is, ha a Megrendelő nem valós adatokat ad meg.

6. Amennyiben a Megrendelő az Online reklám megjelenési idejére és a hirdetési felület típusára előzetes igényét jelezte a Szolgáltatónak, azonban a megrendelési határidő letelte előtt 3 héttel nem rendelte meg a Reklámot jelen ÁSzF rendelkezései szerinti formában, úgy az általa feltételesen befoglalt hely minden további cselekmény nélkül felszabadul. A Szolgáltató-t, illetve a Szolgáltatót kötelezettség csak az ÁSzF szerinti szerződés létrejötte esetén terheli. Az egyedi, időszakos rovatok esetében a Szolgáltató egyedi feltételek meghatározására is jogosult.

II. 3. Reklámdíjak

1. A Szolgáltató a Médiumaira Médiaajánlatot alkalmaz.

2. A Megrendelő a Médiaajánlat szerint lekötheti a tárgyévre kedvezményt biztosító reklámmennyiséget. A kedvezményt biztosító reklámmennyiség lekötését a Szolgáltató pénzügyi biztosíték rendelkezésre bocsátásához kötheti. Ebben az esetben már az elsőként megjelenő Reklám ára is kedvezményesen fizethető. Amennyiben a Megrendelő a tárgyévre előre lekötött mennyiséget részben lemondja, a kedvezmények rendszere a ténylegesen leadott Reklám mennyisége függvényében változik, adott esetben a kedvezmény elvész. A kedvezmények rendszere, valamint a kedvezmény elvesztésének jogkövetkezménye az egyedi szerződésekben kerül meghatározásra.

3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az árait év közben megváltoztassa, ideértve az éves lekötés után járó kedvezményes árakat is. A reklámárak megváltoztatása esetén a Szolgáltató az új árakat legalább 15 nappal a változás hatályba lépését megelőzően e-mail útján megküldeni a Megrendelőnek. A változások közlése előtt kötött egyedi reklámszerződések esetén – a megjelenés idejétől függetlenül – a Szolgáltató a módosítást közvetlenül megelőző árakat alkalmazza.

II. 4. Módosítás és lemondás

1. A már megrendelt Reklámot a Megrendelő jogosult a Reklám szerződés szerinti megjelentetésének kezdőnapját, amennyiben a megrendelés, illetve a teljesítés jellege miatt ilyen határnap nincs meghatározva, úgy a teljesítés első lehetséges kezdőnapját megelőző 20. napig írásban, futárküldemény, levél, fax vagy e-mail útján jogkövetkezmények nélkül lemondani, illetve a Reklámmal kapcsolatban módosult megjelenésre és/vagy megjelentetésre vonatkozó igényt benyújtani.

2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a lemondási és módosítási határidő a Reklámot tartalmazó adott Médium megjelenési és teljesítési időpontjához kötődik, ezért ezen határidő a megrendelés tartalmától függően a visszaigazoláshoz képest múltbéli időpont is lehet. Ilyen esetben a Megrendelő a lemondási és módosítási jogát vagy nem gyakorolhatja, vagy a jelen cím alatt meghatározottak jogkövetkezmények mellett gyakorolhatja.

A lemondás és/vagy a módosítási igény megtétele időpontjának (napjának) az a munkanap számít, amely munkanap 17 órájáig a lemondásról és/vagy a módosításról szóló nyilatkozat a Szolgáltatóhoz megérkezett.

3. Határidőben történt módosítási igény teljesítése: a határidőben történt módosítási igény tudomásulvételéről, vagy el nem fogadott voltáról a Szolgáltató írásban, futárküldemény, levél, fax vagy e-mail útján értesíti a Megrendelőt. Amennyiben a Szolgáltató a módosítási igény kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül nem nyilatkozik, úgy a módosítási igény el nem fogadottnak minősül. Azon módosításokat tehát, amelyek el nem fogadottak, illetve amelyek elfogadása nem került visszaigazolásra és a Megrendelő nem rendelkezik a szerver, fax, illetve postai visszaigazolással, el nem fogadottnak kell tekinteni, és az ebből fakadó károkért és esetleges egyéb következményekért a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató felelőssége kizárt. Egyebekben az esetleges reklamáció alapja a vonatkozó visszaigazolás. A határidőben tett módosítási igények, azok elfogadott volta esetén az elfogadás tartalma szerint kerülnek teljesítésre.

3.1 Határidőn túli módosítási igény teljesítése: a módosítási határidő elteltét követően a módosítási igények teljesítésére a Szolgáltató nem kötelezhető. Amennyiben a Szolgáltató a módosítási igény kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül nem nyilatkozik, úgy a módosítási igény el nem fogadottnak minősül. Amennyiben a Szolgáltató tevékenységének eredményeképpen a módosítás megtörtént, Megrendelő egy egyszeri átfoglalási, illetve módosítási felár megfizetésére kötelezhető az 500.000,-Ft + áfa feletti megrendelések esetén az alábbiak szerint:

(i) 501.000,-Ft + áfa-tól 1.000.000,-Ft +áfa értékű megrendelés esetén 15.000,-Ft + áfa,

(ii) e fölötti értékű megrendelés esetén 35.000,-Ft + áfa.

4. Elkésett, nem teljesíthető, illetve el nem fogadott módosítási igények: amennyiben a módosítás már nem kivitelezhető a II. 4 cím 3.1 pont szerint és/vagy a módosítási igényt a Szolgáltató nem fogadta el, illetve a módosítási igény el nem fogadottnak minősül, és nem történt határidőben lemondás, illetve a lemondás már nem fogadható el, a Szolgáltató a Reklámot az eredeti megrendelés szerinti időpontban és tartalommal teszi közzé, vagy – a Megrendelő kifejezett, írásban, futárküldemény, levél, fax vagy e- mail útján megtett és a Szolgáltató által előzetesen meghatározott anyagleadási határidő előtt érkezett kérésére – a közzétételt mellőzi, de a Megrendelő minden ilyen esetben is köteles az alábbi esetkörök szerint, az alábbi mértékű Reklám díjakat megfizetni:

(i) amennyiben a Reklám nem kerül közzétételre, úgy a Reklám net-net díjának 75%-a + áfa,

(ii) amennyiben a Reklám közzétételre kerül, úgy a Reklám net-net díjának 100%-a + áfa.

5. Lemondás:

5.1 Határidőben történt lemondás: amennyiben a Szolgáltató a határidőben történt lemondást az igény kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül nem igazolja vissza, úgy az érintett lemondás a visszaigazolás hiányában is elfogadottnak minősül.

5.2 Határidőn túli lemondás: a határidőn túli lemondás teljesítést (a közzététel mellőzését) a Szolgáltató az alábbiak szerint vállalja. A Megrendelő kifejezett, írásban, futárküldemény, levél, fax, vagy e-mail útján megtett és a Szolgáltató által előzetesen meghatározott anyagleadási határidő előtt érkezett kifejezett igény esetén a Szolgáltató a megjelentetést mellőzi. Ilyen igény bejelentésének hiányában, vagy a bejelentés elkésettsége esetén a Szolgáltató a Reklámot az eredeti megrendelés szerinti

időpontban és tartalommal teszi közzé, de a Megrendelő minden, a jelen pontban hivatkozott esetben is köteles az alábbi esetkörök szerint, az alábbi mértékű Reklám díjakat megfizetni:

(i) amennyiben az elkésett lemondás a Reklám szerződés szerinti megjelentetésének kezdőnapjához képest – amennyiben a megrendelés, illetve a teljesítés jellege miatt ilyen kezdő határnap nincs meghatározva, úgy a teljesítés első lehetséges kezdőnapjához képest – 19-16 nap közötti, úgy a Reklám net-net árának 75%-a +áfa,

(ii) amennyiben az elkésett lemondás a Reklám szerződés szerinti megjelentetésének kezdőnapjához képest – amennyiben a megrendelés, illetve a teljesítés jellege miatt ilyen kezdő határnap nincs meghatározva, úgy a teljesítés első lehetséges kezdőnapjához képest – 15 napon belüli, úgy a Reklám net-net árának 100%-a + áfa.

6. A Megrendelő nem jogosult a megrendelt, valamint a lemondott reklámfelületet harmadik személynek, vagy más Megrendelőnek átadni, a reklámfelületet – az ügynökségi értékesítés kivételével – továbbértékesíteni, vagy a számára, valamint a Reklámozó számára biztosított kedvezményt más harmadik személynek, vagy más Megrendelőnek felajánlani. A Megrendelő a határidőben lemondott reklámfelületet kizárólag akkor jogosult harmadik személynek – mindenkor a saját és ügynökségi értékesítés esetén a Reklámozó kedvezménye figyelmen kívül hagyásával – felajánlani, ha Szolgáltató ehhez előzetesen, külön és kifejezetten hozzájárul.

II. 5. A Reklám Megrendelő általi szállítása

1. A Megrendelőnek az Online reklám megrendeléshez az általánosan meghirdetett, vagy a Szolgáltató által egyedileg meghatározott anyagleadási határidőig az ÁSzF-nek megfelelő, kész reklámanyagot kell küldenie, kivéve, ha az anyagot Szolgáltatótól rendeli meg. Az anyamedia.hu weboldalon elérhetők a részletes anyagleadási paraméterek.

2. Amennyiben az anyag átadása, illetve a visszaigazolás után a Megrendelő részéről a reklámanyag tartalma vagy megjelenési módja tekintetében változtatás iránti igény merül fel, úgy ennek bejelentésekor a Megrendelő új reklámanyagról is köteles gondoskodni. A változtatás iránti igény írásbeli bejelentésének és az új anyag átadásának a módosítási határidőn belül, az anyagleadási határidőig meg kell történnie. Amennyiben a változtatás iránti igény bejelentésére a módosítási határidőn túl kerül sor, úgy a módosításra vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadóak.

3. Amennyiben a Megrendelő bármely késedelmes anyagleadása ellenére, a Szolgáltató tevékenységének eredményeképpen a Reklám közzétételre kerül, a Szolgáltató az érintett Reklám szerződés szerinti ellenértékén túl késedelmi kötbérre is jogosult, melynek mértéke az érintett Reklám net-net árának 25 %-a.

Amennyiben a Megrendelő (vagy az érdekkörébe tartozó személy) bármely késedelmes anyagleadása miatt a módosítás nem kivitelezhető, úgy II. cím 4. pont (Módosítás és lemondás) és alpontjaiban foglaltak szerint kell eljárni és az ott hivatkozott jogkövetkezmények alkalmazandóak.

4. A Reklám szövegmennyisége, megfogalmazása, grafikai megoldása tekintetében a Megrendelő kérésére a Szolgáltató ingyenes szakmai véleményt adhat. A Szolgáltató, illetve a Szolgáltató nem vállal kötelezettséget arra, hogy a Reklámot a közzététel előtt megtekintse. A Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltatónak nem kötelezettsége azt vizsgálni, hogy a Reklám a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel-e. A vélemény megtétele nem mentesíti a Megrendelőt az ÁSzF szerint a Reklámokért viselt felelősség alól. A vélemény megadásának, vagy a véleményezés mellőzésének a jogát a Szolgáltató fenntartja. A véleményadással kapcsolatban a Szolgáltató mindennemű felelősséget kizár, és fenntartja a jogot arra is, hogy a véleményadás terjedelmét belátása szerint korlátozza.

5. Amennyiben a Reklám szállításának Megrendelő általi elmulasztása vezet a teljesítés lehetetlenülésére, illetve meghiúsulására, a Megrendelő ebben az esetben is köteles az érintett Reklám net-net ára összegű kötbér megfizetésére.

6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az árlistában, illetve Médiaajánlatban szereplő árak csak a Reklám közzétételének árára vonatkoznak, így amennyiben a Megrendelő a Reklám előállításával vagy annak esetleges átdolgozásával, kijavításával a Szolgáltatót bízza meg, ezt a Szolgáltató egyedi, külön díjazásért vállalja.

7. A Szolgáltató az általa készített reklámanyagot megküldi a Megrendelő részére. Amennyiben a Megrendelő a változtatási javaslatait az anyagleadási határidőig visszaküldi, a Szolgáltató a kért változtatásokat azok teljesíthetősége szerint figyelembe veszi. Amennyiben határidőn belül változtatás iránti kérelem nem érkezik, illetve a Megrendelő nem igényli a reklámanyag megküldését, úgy a Szolgáltató által a Megrendelő megrendelése alapján készült reklám a Megrendelő által elfogadottnak minősül.

8. A CT (átkattintás) alapú Reklám megrendelése esetén, amennyiben az egyedi reklámszerződésben meghatározott kampány időszak első harmadában az átkattintási arány (CTR) 0,1%-nál kisebb, úgy a Szolgáltató a teljesítés hatékonyságának növelése érdekében jogosult a reklámanyag cseréjét kérni. Abban az esetben, ha Megrendelő nem biztosít csereanyagot, vagy a csereanyag ellenére is az átkattintási arány (CTR) 0,1%-nál kisebb marad, úgy a Szolgáltató a Megrendelő előzetes értesítését követően jogosult azonos értékben átváltani a kampányt, illetve annak a nem teljesült részét AV (megjelenés) alapú kampányra.

9. A Megrendelő kijelenti és szavatol azért, hogy az általa közölt adatok, információk és az átadott hirdetési anyag tartalma (ide értve azokat az eseteket is, ha a reklámanyagot a Megrendelő kérésére a Szolgáltató készíti) a valóságnak megfelel, nem sérti harmadik személy jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, védjegyhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), a vonatkozó jogszabályoknak, szakhatósági előírásoknak megfelel, nem esik reklámtilalom vagy korlátozás alá, így különösen nem ütközik a Grtv. és az Fttv. általános és speciális reklámtilalmaiba és reklámkorlátozásaiba, az Mttv., Smtv., rendelkezéseibe, valamint az NMHH rendeleteibe, iránymutatásaiba, állásfoglalásaiba, illetve a vonatkozó iparági kódex rendelkezéseibe. A Megrendelő szavatol azért, hogy amennyiben azt jogszabály, szakhatósági rendelkezés előírja, úgy az általa megrendelt Reklám, illetve az átadott hirdetés tartalmazza a szükséges figyelmeztetéseket, felhívásokat, amennyiben pedig a reklámanyagot a Megrendelő kérésére a Szolgáltató készíti, úgy a vonatkozó információkat megadta. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok és információk valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, vizuális és akusztikus megjelenítéséért, a Reklámban közölt információk, adott esetben szükséges figyelmeztetések helytállóságáért és harmadik személyek fent felsorolt jogainak a Reklám által történő megsértéséért kizárólag a Megrendelőt, illetve a Reklámozót terheli felelősség.

II. 6. A Reklám visszautasítása

1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé, visszautasítható, illetve amennyiben folyamatos megjelenések esetében az lehetséges, a közzététel felfüggeszthető az olyan Reklám esetében, amely jogszabályba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve a vonatkozó iparági kódex(ek)et, így különösen a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének Tartalomszabályozási Magatartási Kódexét, illetve a Magyar Lapkiadók Egyesületének Társszabályozási Magatartási Kódexét, továbbá az olyan Reklám, amely a Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint:

(a) a Szolgáltató arculatával, szellemiségével, üzletpolitikájával össze nem egyeztethető,
(b) a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti (például a Szolgáltató Médiumának fogyasztói körére épülő harmadik félnek értékesített reklámfelületeket tartalmazó Médiumok, Szolgáltató versenytársának Reklámja, stb.),
(c) technikai illetve terjedelmi okból nem teljesíthető, ide értve azt az esetet is, ha a jelen ÁSzF szerinti technikai, műszaki paraméterek a Reklám tekintetében nem teljesülnek,
(d) a Szolgáltató saját közleményének megtévesztő látszatát kelti vagy keltheti,
(e) az NMHH vagy más illetékes hatóság által – akár hivatalos, akár informális úton – kifogásolt, az NMHH rendeleteibe, iránymutatásaiba, állásfoglalásaiba ütköző,
(f) jelen ÁSzF bármely rendelkezését sérti, vagy azzal ellentétes.

2. A Reklám jogszabályba való ütközése esetén a Szolgáltató azonnali hatállyal jogosult felmondani a reklámszerződést, illetve attól részben, vagy egészben elállni még abban az esetben is, ha a Reklámot, illetve a megrendelést már korábban visszaigazolta. A felmondási okokra irányadóak a jelen cím 6. pontjában foglaltak is. A teljesítés jelen pont alapján történő megtagadása, vagy elmaradása esetén Szolgáltatót, illetve a Szolgáltatót kártérítési, vagy bármely egyéb kötelezettség nem terheli, de a Megrendelő ilyen esetben is köteles az érintett reklám(ok) net-net árának megfizetésére.

3. A Speciális reklámok közzétételét a Szolgáltató csak a végleges kreatív tesztelése után vállalja. Erre tekintettel a Szolgáltató érvényes, visszaigazolt megrendelés ellenére is fenntartja a jogot a megjelentetés visszautasítására, vagy változtatások igénylésére.

4. Amennyiben a Megrendelő vitatja a Szolgáltató azon álláspontját, amely szerint a Reklám szövege a Magyar Reklámetikai Kódex, a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény, illetve más jogszabály, valamint vonatkozó iparági kódex, az NMHH rendeletei, irányelvei, állásfoglalásai, más illetékes hatóság rendelkezéseibe ütközik, és Megrendelő a Reklám megjelentetéséhez ragaszkodik, a Szolgáltató kikérheti az Önszabályozó Reklámtestület állásfoglalását. A jelen rendelkezés nem rontja le az ÁSzF azonos tárgykörben tett rendelkezéseit, így az ÁSzF-ben foglalt jogokat és kötelezettségeket és a felelősségi viszonyokat sem.

Amennyiben a Reklám szövegének vitás része a vállalkozás neve, megjelölése, illetve árujelző (ideértve a védjegyet és földrajzi árujelzőt), úgy Szolgáltató bármikor követelheti az erre vonatkozó okirat (pl. védjegyokirat) bemutatását.

5. Amennyiben a Reklám közzétételét a Szolgáltató azért tagadja meg, mert azzal szemben az NMHH vagy más illetékes hatóság – akár hivatalos, akár informális úton – kifogást emelt, a Megrendelő köteles a reklámanyagot a Szolgáltató kérésének megfelelően, a Szolgáltató ellenkező rendelkezése hiányában a Szolgáltató ezen kérésének kézhezvételétől számított 15 napon belül saját költségén átdolgozni. Az ebből adódó esetleges késedelmes teljesítés, illetve a teljesítés elmaradása a Szolgáltatónak nem róható fel. A teljesítés ilyen okból való elmaradása esetén a Megrendelő köteles az érintett reklám(ok) net-net árának megfizetésére.

6. Amennyiben az azonnali hatályú felmondást, vagy elállást a szavatossági kikötések megsértése, illetve a Reklám jogszabályba, vagy a Magyar Reklámetikai Kódex és/vagy a vonatkozó egyéb iparági kódex rendelkezéseibe való ütközés alapozza meg, és az azonnali hatályú felmondásra, vagy elállásra a reklámszerződés megkötését követően derül fény, úgy a Megrendelő köteles a Szolgáltatónak az érintett Reklám (egyéb megjelenés) net-net összegű díjával azonos mértékű kötbért megfizetni.

7. Amennyiben a Szolgáltatók bármelyikével szemben a Megrendelőnek ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége áll fenn, úgy a Szolgáltató jogosult a hivatkozott tartozás megfizetéséig az újabb megrendelés elfogadását, illetve a szerződés megkötését megtagadni.

Abban az esetben, ha a Megrendelővel szemben csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, vagy egyébként fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet áll fenn vele szemben, vagy amikor a publikus céginformációk alapján nem ítélhető meg a Megrendelő cég pénzügyi helyzete, fizetőképessége, úgy a Szolgáltató jogosult az újabb szerződés megkötését, illetve megrendelés elfogadását megtagadni, illetve folyamatos megrendelés (teljesítés) esetén a Megrendelő további reklámjainak átvételét felfüggeszteni, a közzétételt leállítani, visszautasítani vagy előrefizetést kikötni, továbbá a már létrejött egyedi reklámszerződéseket – kivéve a csődeljárás során közzétett ideiglenes fizetési haladék és fizetési haladék időtartama alatt – azonnali hatállyal felmondani.

8. Amennyiben a Megrendelő érdekkörébe tartozó okból nem tehető közzé a Reklám (vagy egyéb megjelenés), úgy az nem eshet a Szolgáltató terhére. A Megrendelő érdekkörébe tartozó késedelemre, hibás anyagok átadására, illetve a mindezekből folyó esetleges lehetetlenülésre, illetve meghiúsulásra megfelelően irányadó a jelen szabály. A Szolgáltatóval szemben kártérítési, szavatossági vagy bármely más igény érvényesítése ilyen esetekben kizárt.

II. 7. A Reklám közzététele

1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy Reklámban nem használhatja fel a Szolgáltató Médiumának a védjegyét, egyéb megkülönböztető megjelölését, emblémáját, betűtípusát, tördelését, továbbá a Reklám nem keltheti az olvasóban azt a látszatot, mintha az adott Szolgáltató szerkesztősége által készített anyag lenne.

2. A Megrendelőnek a Reklám szövegét a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírási szabályoknak, a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló törvény, a Grtv., az Fttv., a Tpvt., valamint az NMHH rendeletei, állásfoglalásai, irányelvei rendelkezéseinek megfelelően kell elkészítenie. (Kivételt képezhetnek a szójátékok, a szójáték-jellegnek azonban egyértelműen ki kell tűnnie.) A Szolgáltató a Reklám szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Megrendelővel való egyeztetés nélkül is elvégezheti. Amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint a Reklám szövegében – értelmezési probléma miatt vagy egyéb okból – érdemi változtatásra is szükség van, ezt a Megrendelővel egyeztetve kell elvégezni.

3. Amennyiben a megfelelő időben leadott Reklám a Megrendelőn kívülálló okból nem jelenik meg, a Megrendelő elsősorban az érintett Szolgáltató ugyanazon, másodsorban az érintett Szolgáltató más online Médiumban való megjelenést kérhet azonos értékben, vagy ha a teljesítés már nem áll a Megrendelő érdekében, a szerződést írásban, levél, fax vagy e-mail útján felmondhatja, illetve amennyiben az elállás feltételei fennállnak, részben, vagy egészben elállhat a szerződéstől.

A Szolgáltató terhére róható súlyos teljesítési hiba esetén, a Megrendelő elsősorban a Reklám ismételt, kifogástalan megjelenését kérheti, választása szerint a Szolgáltató ugyanazon online Médiumban, vagy azonos reklámfelületi értékben a Szolgáltató más online Médiumban, másodsorban pedig a hibával arányos mértékű díjcsökkentésre tarthat igényt. Kisebb hibák esetén a hibával arányos értékű, egyeztetett mértékű kedvezményre, vagy megjelenésre tarthat igényt a Megrendelő.

4. A Szolgáltató az Online reklám kreatívjait megjelenés előtt teszteli. A tesztelés során felmerülő technológiai és tartami hibák megjelenés előtti korrigálása a Megrendelő felelőssége. A Speciális reklámok tesztelésénél az alábbi főbb kritériumok az irányadóak:

(i) cookie (egy felhasználó egy nap egyszer találkozzon a reklámmal),
(ii) bezárhatóság (bezár gomb)
(iii) kikapcsolható hang („kikapcs” gomb)
(iv) céloldal (a kreatívnak alapesetben kattinthatónak, és létező céloldalra vezetőnek kell lennie)
(v) max.8 másodpercig zavarhatja az oldal funkcióit
(vi) a logót nem takarhatja
(vii) méret (max. 50 kbyte).

5. A Reklámnak a reklámfelületen való elhelyezésére vonatkozó speciális kérelmet a Médium struktúrájától és az igények számától függően fogad el a Szolgáltató. A Szolgáltató nem köteles a speciális elhelyezésre vonatkozó kérelem elfogadására. Az ilyen igényt a szerződés megkötése előtt Szolgáltató a Szolgáltatóval egyezteti, és a Megrendelőnek visszaigazolja. A speciális elhelyezést a Szolgáltató felár ellenében vállalja. Amennyiben az egyeztetés ellenére a Reklám nem a kért speciális helyen jelenik meg, úgy a Szolgáltatóval szemben kártérítés iráni, vagy bármely más igény nem érvényesíthető, azonban a megállapodásban megjelölt speciális helyért számított felárat a Szolgáltató nem érvényesítheti. A speciális elhelyezési lehetőségeket a Médiaajánlat tartalmazza.

6. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem kér speciális elhelyezést, vagy az igényt a Szolgáltató nem fogadja el, úgy a Reklám elhelyezését a Szolgáltató határozza meg. A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a Reklám vizuális- és szövegkörnyezetével kapcsolatban semmiféle igényt nem támaszthat.

7. Ugyanazon Megrendelő különböző termékeinek egyazon hirdetési oldalon való elhelyezése nem kizárható vagy kifogásolható.

8. PR cikket a Smtv., Grtv., az Fttv., a Tpvt. és a Magyar Reklámetikai Kódex alapján úgy kell közzétenni, hogy annak reklám jellege egyértelműen kiderüljön. A Szolgáltató a reklámjelleg egyértelművé tétele

céljából a PR cikket (x) vagy „HIRDETÉS” felirattal, vagy a Szolgáltató által meghatározott, ezekkel egyenértékű módon jelöli meg. Amennyiben a megjelenítendő PR cikket, anyagot a Megrendelő bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, úgy a Megrendelő a Szolgáltatóval egyeztetett és a Szolgáltató által engedélyezett, illetve jóváhagyott módon köteles a reklám jelleg megjelölésére. A PR cikk nem álcázhatja annak valódi természetét. A PR cikkben foglalt információ szabatos, kiegyensúlyozott, valós, tárgyilagos és elegendően teljes kell, hogy legyen ahhoz, hogy a fogyasztó meg tudja alkotni saját véleményét a reklámozott áruról, illetve szolgáltatásról. Az információ nem lehet félrevezető azáltal, hogy elferdít, túlzottan kihangsúlyoz vagy elhallgat tényeket.

II. 8. Fizetési feltételek

1. A Szolgáltató a Megrendelő felé a számlákat – eltérő megállapodás hiányában – megrendelésenként, teljesítés után és azzal arányban, legkésőbb a megjelenést követően állítja ki 8 (nyolc) naptári napos fizetési határidővel. Készpénzes fizetésre legfeljebb a 2003. évi XCII. törvényben meghatározott összeghatárig és rendelkezések szerint van lehetőség.

2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvben a vállalkozások közötti szerződésekre meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Amennyiben Megrendelő a Szolgáltató felhívására nem teljesíti fizetési vagy számlaadási kötelezettségét, a Szolgáltató jogosult a késedelmi kamat felszámításán túl a Megrendelővel fennálló bármely, jelen ÁSzF hatálya alá tartozó szerződését azonnali hatállyal felmondani, vagy az esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni, vagy az új megrendelések elfogadását megtagadni a tartozás rendezéséig, vagy előrefizetést kikötni. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy számlakövetelését a jogszabályi keretek között – akár harmadik félen, így különösen követelésbehajtó cégen keresztül – bármikor érvényesítse.

3. A Szolgáltató jogosult előrefizetést kikötni az alábbiak szerint;

(i) új Megrendelő (azaz olyan Megrendelő, akinek a megrendelés napját megelőző 36 hónapon belül a Szolgáltató egyik Médiumban sem jelent meg Reklámja) esetében,
(ii) olyan Megrendelő esetében, aki (közvetlenül, vagy a megbízásából eljáró reklámszolgáltatón vagy reklámügynökségen keresztül) a Szolgáltatóval szemben a megrendelés napját megelőző 12 hónapon belül fizetési, vagy számlaadási késedelembe esett, vagy,
(iii) amikor a publikus céginformációk alapján nem ítélhető meg a Megrendelő cég pénzügyi helyzete, fizetőképessége, vagy ha a Megrendelő (értve ezalatt a Szolgáltatókkal szemben fizetésre kötelezett személyt) ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, vagy van folyamatban, vagy egyébként fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet áll fenn, vagy fenyeget a szerződés megkötését megelőzően, vagy azt követően,
(iv) ha a támogatói megállapodás, vagy a felek megállapodása ilyen rendelkezést tartalmaz,
(v) ha a Megrendelő vagy az érdekkörébe tartozó személy nem bocsátja határidőben rendelkezésre a Reklámot, illetve a Kreatívot, de a teljesítést későbbi, más időpontban továbbra is kívánja. Az erre tekintettel kikötött előrefizetés nem korlátozza a Szolgáltató jogát az ÁSZF szerint a Megrendelő késedelmére kikötött egyéb jogkövetkezmények alkalmazhatósága tekintetében.

Az előrefizetést a Megrendelőnek a Szolgáltató által kiállított előleg bekérő levél fizetési határidejéig kell teljesítenie. Ennek elmaradása esetén Szolgáltató az adott megrendelést nem köteles elfogadni, illetve a már létrejött egyedi reklámszerződéseket azonnali hatállyal felmondhatja, vagy gyakorolhatja az elállást. A Szolgáltató a Reklám ellenértékének beérkezéséig nem köteles a Reklám közzététele iránt intézkedni.

4. A számla ellenértékét a számla szerinti pénznemben kell rendezni.

5. A számla kiegyenlítésével kapcsolatos bankköltségek a Megrendelőt terhelik. Külföldi Megrendelő megrendelése esetén a külföldi és a belföldi bankköltség is a Megrendelőt terheli.

6. A fizetés teljesítésének időpontja a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás időpontja. Bármely számlával kapcsolatos kifogás csak a vitatott tételt érinti, a többi tétel, valamint a számla esedékességén nem változtat.

7. Kizárólag számlával kapcsolatos kérdéseket, kifogásokat, annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül, írásban kell közölni. E határidőn túl reklamációnak helye nincs.

8. A Szolgáltató a jelen cím szerint szabályozott megtagadásra, felfüggesztésre illetve felmondásra eredménytelen előzetes írásbeli felszólítást követően jogosult.

9. A jelen ÁSzF-ben meghatározott kötbér alapja minden esetben a Reklám net-net ára. A Szolgáltató, illetve amennyiben a Szolgáltató nevében és javára szerződik, a Szolgáltató, a kötbért, értesítő levélben terheli a Megrendelőre, ellenkező rendelkezés hiányában 8 (nyolc) naptári napos fizetési határidővel.

 

III. Mobil reklámokra vonatkozó rendelkezések

III.1. A szerződés létrejötte

1. A szerződés létrejötte

1. Az egyedi reklámszerződés azzal jön létre, hogy Szolgáltató a Megrendelő megrendelését, amennyiben minden szükséges adat rendelkezésre áll, írásban, futárküldemény, levél, fax, vagy e-mail útján, 5 munkanapon belül visszaigazolja. A Reklám megjelentetésére csak a szerződés létrejötte után kerülhet sor. Az egyedi reklámszerződés a visszaigazolás napján lép hatályba a visszaigazolásban szereplő feltételekkel. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés csak abban az esetben minősül a Szolgáltató által elfogadottnak, ha a megrendelést a Szolgáltató visszaigazolja. Amennyiben a megrendeléssel összefüggésben több visszaigazolás történik, úgy az érintett szolgáltatás, vagy szolgáltatási rész tekintetében a Szolgáltató utolsó vonatkozó visszaigazolása az irányadó. A visszaigazolásra nem került megrendelésekért a Szolgáltató, nem felel, azok a Szolgáltatót, nem kötelezik. Az inzerteket a Szolgáltató a minta beérkezését és terheléspróbáját követően igazolja vissza.

2. A Szolgáltató ellenkező és kifejezett előzetes tájékoztatása hiányában az egyes Mobil display kampányok teljesítése szempontjából az Anyamédia által mért adatok az irányadóak.

III. 2. A megrendelés

1. A Szolgáltató az írásban, futárküldemény, levél, fax vagy e-mail útján a Megrendelő képviseletre jogosult személye által megtett megrendelést fogadja el. A megrendelés megtehető a Szolgáltató által előkészített, vagy a Megrendelő által írt formátumban is. A Szolgáltató eltérő kikötése hiányában a megrendelések kötelező tartalmi követelményeit a jelen cím alatti rendelkezések tartalmazzák.

2. A megrendelésben a Megrendelőnek a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően meg kell neveznie vállalkozását, székhelyét, közölnie kell adószámát, az EU területén gazdasági céllal letelepedett Megrendelő esetén a közösségi adószámát, bankszámlaszámát, levelezési címét, elektronikus számla igénylése esetén e-mail címét, a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét, a Reklám témáját, a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, a választott Médiumot, a megjelenés darabszámát, előzetesen egyeztetett időpontját és méretét, Mobil dispaly reklám esetén a reklámozás típusát [CT (átkattintás alapú), AV (megjelenés) alapú, fix (idő) alapú].

3. Ügynökségi megrendelés esetén a hirdető ügyfél, illetve a Reklámozó nevét, székhelyét, adószámát is meg kell nevezni.

4. A külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá tartozó termékre vonatkozó Reklám esetén a Reklámozó köteles a reklámszolgáltatónak – ennek mellőzése esetén a Reklám közzétevőjének – nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és annak alapján a termék forgalomba hozható. Ha a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia. A Szolgáltató mindaddig nem köteles közzétenni a Reklámot, amíg a Reklámozó nem tesz eleget nyilatkozattételi kötelezettségének.

Amennyiben a Megrendelő nem azonos a Reklámozó személyével, úgy a Megrendelő a megrendelés megtételével szavatolja a Szolgáltató felé, hogy a Reklámozó a reklámszolgáltató irányába a hivatkozott nyilatkozatot megtette, erre tekintettel a megrendelt Reklám megjelenésének a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5.§ (2) bekezdése szerint jogi akadálya nincs. A jelen rendelkezés irányadó arra az esetre is, ha a Megrendelő egyben reklámszolgáltatónak is minősül.

Amennyiben a Megrendelő nem azonos a Reklámozóval és nem minősül a Reklámozó reklámszolgáltatójának sem, vagy a Reklámozó reklámszolgáltatójának minősül, de a Reklámozó irányába mellőzte a tárgyi nyilatkozat megtételét, úgy a Megrendelő köteles a Reklámozó vonatkozó nyilatkozatát beszerezni és azt a Szolgáltató részére megküldeni, vagy intézkedni arra vonatkozóan, hogy azt a Megrendelőre irányadó határidők szerint a Reklámozó küldje meg a Szolgáltató részére.

Amennyiben a Megrendelő a fent hivatkozott kötelezettségének nem tesz eleget legkésőbb a lemondási határidő lejártáig, és erre tekintettel a Reklám nem tehető közzé, úgy a Reklám net-net árának megfelelő összegű kötbér megfizetésére köteles.

5. Amennyiben a Megrendelő a fenti cím alatt hivatkozott adatokat, illetve nyilatkozatokat nem, vagy nem határidőben bocsátja rendelkezésre, illetve azok az érdekkörébe tartozó okból nem állnak a Szolgáltató rendelkezésére, továbbá ha a megrendelés határidőn túli, úgy a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani, illetve a létrejött egyedi reklámszerződést is azonnali hatállyal felmondani, illetve attól elállni. A Szolgáltató ezen joga megfelelően irányadó arra az esetre is, ha a Megrendelő nem valós adatokat ad meg.

6. Amennyiben a Megrendelő a Tablet reklám megjelenési idejére és a hirdetési felület típusára előzetes igényét jelezte a Szolgáltatónál, azonban a megrendelési határidő letelte előtt 3 héttel nem rendelte meg a Reklámot jelen ÁSzF rendelkezései szerinti formában, úgy az általa feltételesen befoglalt hely minden további cselekmény nélkül felszabadul. A Szolgáltató-t kötelezettség csak az ÁSzF szerinti szerződés létrejötte esetén terheli.

7. Amennyiben a Megrendelő az Mobil display reklám megjelenési idejét és a hirdetési felület típusát előzetesen befoglalta a Szolgáltatónál, azonban 1 hónappal a befoglalt időszak kezdete előtt nem rendeli meg a Reklámot jelen ÁSzF rendelkezései szerinti formában, úgy az általa feltételesen befoglalt hely minden további cselekmény nélkül felszabadul. A Szolgáltató-t, illetve a Szolgáltatót kötelezettség csak az ÁSzF szerinti szerződés létrejötte esetén terheli.

III. 3. Reklámdíjak

1. A Szolgáltató a Médiumaira Médiaajánlatot alkalmaz.

2. A Megrendelő a Médiaajánlat szerint lekötheti a tárgyévre kedvezményt biztosító reklámmennyiséget. A kedvezményt biztosító reklámmennyiség lekötését a Szolgáltató pénzügyi biztosíték rendelkezésre bocsátásához kötheti. Ebben az esetben már az elsőként megjelenő Reklám ára is kedvezményesen fizethető. Amennyiben a Megrendelő a tárgyévre előre lekötött mennyiséget részben lemondja, a kedvezmények rendszere a ténylegesen leadott Reklám mennyisége függvényében változik, adott esetben a kedvezmény elvész. A kedvezmények rendszere, valamint a kedvezmény elvesztésének jogkövetkezménye az egyedi szerződésekben kerül meghatározásra.

3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az árait év közben megváltoztassa, ideértve az éves lekötés után járó kedvezményes árakat is. A reklámárak megváltoztatása esetén a Szolgáltató az új árakat Tablet magazin reklámok tekintetében legalább 30 nappal, Mobil display reklámok tekintetében

legalább 15 nappal a változás hatályba lépését megelőzően e-mail útján megküldeni a Megrendelőnek. A változások közlése előtt kötött egyedi reklámszerződések esetén – a megjelenés idejétől függetlenül – a Szolgáltató a módosítást közvetlenül megelőző árakat alkalmazza.

 

III. 4. Módosítás és lemondás

1. A már megrendelt Mobil display reklámot a Megrendelő jogosult a Reklám szerződés szerinti megjelentetésének kezdőnapját – amennyiben a megrendelés, illetve a teljesítés jellege miatt ilyen kezdő határnap nincs meghatározva, úgy a teljesítés első lehetséges kezdőnapját – megelőző 20. napig, a már megrendelt Tablet magazin reklámot pedig a Szolgáltató visszaigazolásában megjelölt lemondási és módosítási határidőig írásban, futárküldemény, levél, fax vagy e-mail útján jogkövetkezmények nélkül lemondani, illetve a Reklámmal kapcsolatban módosult megjelenésre és/vagy megjelentetésre vonatkozó igényt benyújtani.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a lemondási és módosítási határidő a Reklámot tartalmazó adott Médium megjelenési és teljesítési időpontjához kötődik, ezért ezen határidő a megrendelés tartalmától függően a visszaigazoláshoz képest múltbéli időpont is lehet. Ilyen esetben a Megrendelő a lemondási és módosítási jogát vagy nem gyakorolhatja, vagy a jelen cím alatt meghatározottak jogkövetkezmények mellett gyakorolhatja.

2. A lemondás és/vagy a módosítási igény megtétele időpontjának (napjának) az a munkanap számít, amely munkanap 17 órájáig a lemondásról és/vagy a módosításról szóló nyilatkozat a Szolgáltató-hoz megérkezett.

3. Határidőben történt módosítási igény teljesítése: a határidőben történt módosítási igény tudomásulvételéről, vagy el nem fogadott voltáról a Szolgáltató írásban, futárküldemény, levél, fax vagy e-mail útján értesíti a Megrendelőt. Amennyiben a Szolgáltató a módosítási igény kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül nem nyilatkozik, úgy a módosítási igény el nem fogadottnak minősül. Azon módosításokat tehát, amelyek el nem fogadottak, illetve amelyek elfogadása nem került visszaigazolásra és a Megrendelő nem rendelkezik a szerver, fax, illetve postai visszaigazolással, el nem fogadottnak kell tekinteni, és az ebből fakadó károkért és esetleges egyéb következményekért a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató felelőssége kizárt. Egyebekben az esetleges reklamáció alapja a vonatkozó visszaigazolás. A határidőben tett módosítási igények, azok elfogadott volta esetén az elfogadás tartalma szerint kerülnek teljesítésre.

3.1 Határidőn túli módosítási igény teljesítése: a módosítási határidő elteltét követően a módosítási igények teljesítésére a Szolgáltató nem kötelezhető. Amennyiben a Szolgáltató a módosítási igény kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül nem nyilatkozik, úgy a módosítási igény el nem fogadottnak minősül. Amennyiben a Szolgáltató tevékenységének eredményeképpen a módosítás megtörtént, Megrendelő egy egyszeri átfoglalási, illetve módosítási felár megfizetésére köteles az alábbiak szerint:

(i) Tablet magazin reklám megrendelés esetén a Reklám net-net árának 10%-al növelt összege,

(ii) Mobil display reklám esetén a 250.000,-Ft + áfa feletti megrendelések esetén;

– 250.000,-Ft + áfa-tól 1.000.000,-Ft + áfa érték között 15.000,-Ft + áfa, az itt hivatkozott értékhatáron felüli megrendelések esetében 35.000,-Ft + áfa.

4. Elkésett, nem teljesíthető, illetve el nem fogadott módosítási igények: amennyiben a módosítás már nem kivitelezhető a IV. cím 3.1 pont szerint és/vagy a módosítási igényt a Szolgáltató nem fogadta el, illetve a módosítási igény el nem fogadottnak minősül, és nem történt határidőben lemondás, illetve a lemondás már nem fogadható el, a Szolgáltató a Reklámot az eredeti megrendelés szerinti időpontban és tartalommal teszi közzé, vagy – a Megrendelő kifejezett, írásban, futárküldemény, levél, fax vagy e- mail útján megtett és a Szolgáltató által előzetesen meghatározott anyagleadási határidő előtt érkezett

kérésére – a közzétételt mellőzi, de a Megrendelő minden ilyen esetben is köteles az alábbi esetkörök szerint, az alábbi mértékű Reklám díjakat megfizetni:

(i) Tablet magazin reklám esetén a Reklám net-net díjának 100%-a + áfa,

(ii) amennyiben Mobil display reklám nem kerül közzétételre, úgy a Reklám net-net díjának 75%-a + áfa,

(iii) amennyiben a Mobil display reklám közzétételre kerül, úgy a Reklám net-net díjának 100%-a + áfa.

5. Lemondás:

5.1 Határidőben történt lemondás: amennyiben a Szolgáltató a határidőben történt lemondást az igény kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül nem igazolja vissza, úgy az érintett lemondás a visszaigazolás hiányában is elfogadottnak minősül.

5.2 Határidőn túli lemondás: a határidőn túli lemondás teljesítését (a közzététel mellőzését) a Szolgáltató az alábbiak szerint vállalja. A Megrendelő kifejezett, írásban, futárküldemény, levél, fax vagy e-mail útján megtett és a Szolgáltató által előzetesen meghatározott anyagleadási határidő előtt érkezett kifejezett igénye esetén a Szolgáltató a megjelentetést mellőzi. Ilyen igény bejelentésének hiányában, vagy a bejelentés elkésettsége esetén a Szolgáltató a Reklámot az eredeti megrendelés szerinti időpontban és tartalommal teszi közzé, de a Megrendelő minden a jelen pontban hivatkozott esetben is köteles az alábbi esetkörök szerint, az alábbi mértékű Reklám díjakat megfizetni:

(i) Tablet magazin reklám esetén a Reklám net-net árának 100%-a + áfa,

(ii) amennyiben az elkésett lemondás a Mobil display Reklám szerződés szerinti megjelentetésének kezdőnapját – amennyiben a megrendelés, illetve a teljesítés jellege miatt ilyen határnap nincs meghatározva, úgy a teljesítés első lehetséges kezdőnapját – megelőző 19-16 nap közötti, úgy a Reklám net-net árának 75%-a + áfa,

(iii) amennyiben az elkésett lemondás a Mobil display Reklám szerződés szerinti megjelentetésének kezdőnapját – amennyiben a megrendelés, illetve a teljesítés jellege miatt ilyen határnap nincs meghatározva, úgy a teljesítés első lehetséges kezdőnapját – megelőző 15 napon belüli, úgy a Reklám net-net árának 100%-a + áfa.

5.3 A Mobil display felülethez kapcsolódó egyedi, illetve időszakos rovatok (pld.: ünnepekhez, sporteseményekhez kötődő rovatok) szponzorációja esetén lemondás nem lehetséges, módosítási igény nem terjeszthető elő. Ilyen megrendelések esetén a IV. 4 cím 4. pontja szerint a megjelenés mellőzése kérhető azzal, hogy mellőzés esetén is a Reklám (szponzoráció) net-net árával azonos összeg megfizetésére köteles a Megrendelő.

6. A Megrendelő nem jogosult a megrendelt, valamint a lemondott reklámfelületet harmadik személynek, vagy más Megrendelőnek átadni, a reklámfelületet – az ügynökségi értékesítés kivételével – továbbértékesíteni, vagy a számára, valamint a Reklámozó számára biztosított kedvezményt más harmadik személynek, vagy más Megrendelőnek felajánlani. A Megrendelő a határidőben lemondott reklámfelületet kizárólag akkor jogosult harmadik személynek – mindenkor a saját és ügynökségi értékesítés esetén a Reklámozó kedvezménye figyelmen kívül hagyásával – felajánlani, haSzolgáltató ehhez előzetesen, külön és kifejezetten hozzájárul.

III. 5. A Reklám Megrendelő általi szállítása

1. A Megrendelőnek a Mobil Reklám megrendeléshez az általánosan meghirdetett, vagy a Szolgáltató által egyedileg meghatározott anyagleadási határidőig az ÁSzF-nek megfelelő, kész reklámanyagot kell küldenie, kivéve, ha az anyagot Szolgáltatótól rendeli meg. A leadási paraméterek az anyamedia.hu weboldalon érhetőek el.

2. Amennyiben az anyag átadása, illetve a visszaigazolás után a Megrendelő részéről a reklámanyag tartalma vagy megjelenési módja tekintetében változtatás iránti igény merül fel, úgy ennek bejelentésekor a Megrendelő új reklámanyagról is köteles gondoskodni. A változtatás iránti igény írásbeli bejelentésének és az új anyag átadásának a módosítási határidőn belül, az anyagleadási határidőig meg kell történnie. Amennyiben a változtatás iránti igény bejelentésére a módosítási határidőn túl kerül sor, úgy a módosításra vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadóak.

3. Amennyiben a Megrendelő bármely késedelmes anyagleadása ellenére, a Szolgáltató tevékenységének eredményeképpen a Reklám közzétételre kerül, a Szolgáltató az érintett Reklám szerződés szerinti ellenértékén túl késedelmi kötbérre is jogosult, melynek mértéke az érintett Reklám net-net árának 25 %-a.

Amennyiben a Megrendelő (vagy az érdekkörébe tartozó személy) bármely késedelmes anyagleadása miatt a módosítás nem kivitelezhető, úgy IV.4. cím (Módosítás és lemondás) 4. pont és alpontjaiban foglaltak szerint kell eljárni és az ott hivatkozott jogkövetkezmények alkalmazandóak.

4. A Reklám szövegmennyisége, megfogalmazása, grafikai megoldása tekintetében a Megrendelő kérésére a Szolgáltató ingyenes szakmai véleményt adhat. A Szolgáltató, illetve a Szolgáltató nem vállal kötelezettséget arra, hogy a Reklámot a közzététel előtt megtekintse. A Szolgáltató-nak, illetve a Szolgáltatónak nem kötelezettsége azt vizsgálni, hogy a Reklám a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel-e. A vélemény megtétele nem mentesíti a Megrendelőt az ÁSzF szerint a Reklámokért viselt felelősség alól. A vélemény megadásának, vagy a véleményezés mellőzésének a jogát a Szolgáltató fenntartja. A véleményadással kapcsolatban a Szolgáltató mindennemű felelősséget kizár, és fenntartja a jogot arra is, hogy a véleményadás terjedelmét belátása szerint korlátozza.

5. Amennyiben a Reklám szállításának Megrendelő általi elmulasztása vezet a teljesítés lehetetlenülésére, illetve meghiúsulására, a Megrendelő ebben az esetben is köteles az érintett Reklám net-net ára összegű kötbér megfizetésére.

6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az árlistában, illetve Médiaajánlatban szereplő árak csak a Reklám közzétételének árára vonatkoznak, így amennyiben a Megrendelő a Reklám előállításával vagy annak esetleges átdolgozásával, kijavításával a Szolgáltató-t bízza meg, ezt a Szolgáltató egyedi, külön díjazásért vállalja.

7. A Szolgáltató az általa készített reklámanyagot megküldi a Megrendelő részére. Amennyiben a Megrendelő a változtatási javaslatait az anyagleadási határidőig visszaküldi, a Szolgáltató a kért változtatásokat azok teljesíthetősége szerint figyelembe veszi. Amennyiben határidőn belül változtatás iránti kérelem nem érkezik, illetve a Megrendelő nem igényli a reklámanyag megküldését, úgy a Szolgáltató által a Megrendelő megrendelése alapján készült reklám a Megrendelő által elfogadottnak minősül.

8. A CT (átkattintás) alapú Mobil display reklám megrendelése esetén, amennyiben az egyedi reklámszerződésben meghatározott kampány időszak első harmadában az átkattintási arány (CTR) 0,1%-nál kisebb, úgy a Szolgáltató a teljesítés hatékonyságának növelése érdekében jogosult a reklámanyag cseréjét kérni.

9. A Megrendelő kijelenti és szavatol azért hogy az általa közölt adatok, információk és az átadott hirdetési anyag tartalma (ide értve azokat az eseteket is, ha a reklámanyagot a Megrendelő kérésére a Szolgáltató készíti) a valóságnak megfelel, nem sérti harmadik személy jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, védjegyhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), a vonatkozó jogszabályoknak, szakhatósági előírásoknak megfelel, nem esik reklámtilalom vagy korlátozás alá, így különösen nem ütközik a Grtv. és az Fttv. általános és speciális reklámtilalmaiba és reklámkorlátozásaiba, az Mttv., Smtv., rendelkezéseibe, valamint az NMHH rendeleteibe, iránymutatásaiba, állásfoglalásaiba, illetve a vonatkozó egyéb iparági kódex(ek) rendelkezéseibe. A Megrendelő szavatol azért, hogy amennyiben azt jogszabály, szakhatósági rendelkezés előírja, úgy az általa megrendelt Reklám, illetve az átadott hirdetés tartalmazza a szükséges figyelmeztetéseket, felhívásokat, amennyiben pedig a reklámanyagot a Megrendelő kérésére a Szolgáltató készíti, úgy a vonatkozó információkat megadta. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok és információk valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, vizuális és

akusztikus megjelenítéséért, a Reklámban közölt információk, adott esetben szükséges figyelmeztetések helytállóságáért és harmadik személyek fent felsorolt jogainak a Reklám által történő megsértéséért kizárólag a Megrendelőt, illetve a Reklámozót terheli felelősség.

III. 6. A Reklám visszautasítása

1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé, visszautasítható, illetve amennyiben a folyamatos megjelenések esetében az lehetséges, a közzététele felfüggeszthető az olyan Reklámnak, amely jogszabályba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve a vonatkozó iparági kódex(ek)et, így különösen a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének Tartalomszabályozási Magatartási Kódexét, illetve a Magyar Lapkiadók Egyesületének Társszabályozási Magatartási Kódexét, továbbá az olyan Reklám, amely a Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint:

(a) a Szolgáltató arculatával, szellemiségével, üzletpolitikájával össze nem egyeztethető,
(b) a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti (például a Szolgáltató Médiumának fogyasztói körére épülő harmadik félnek értékesített reklámfelületeket tartalmazó Médiumok, Szolgáltató versenytársának Reklámja, stb.),
(c) technikai illetve terjedelmi okból nem teljesíthető, ide értve azt az esetet is, ha a jelen ÁSzF szerinti a technikai, műszaki paramétereknek nem teljesülnek a Reklám vonatkozásában,
(d) az adott Médium Szolgáltatójának a feltételrendszerébe ütközik,
(e) a Szolgáltató saját közleményének megtévesztő látszatát kelti vagy keltheti,
(f) az NMHH vagy más illetékes hatóság által – akár hivatalos, akár informális úton – kifogásolt, az NMHH rendeleteibe, iránymutatásaiba, állásfoglalásaiba ütköző,
(g) jelen ÁSzF bármely rendelkezését sérti, vagy azzal ellentétes.

2. A Reklám jogszabályba való ütközése esetén a Szolgáltató azonnali hatállyal jogosult felmondani a reklámszerződést, illetve attól részben, vagy egészben elállni még abban az esetben is, ha a Reklámot, illetve a megrendelést már korábban visszaigazolta. A teljesítés jelen pont alapján történő megtagadása, vagy elmaradása esetén a Szolgáltató-t, illetve a Szolgáltatót kártérítési, vagy bármely egyéb kötelezettség nem terheli, de a Megrendelő ilyen esetben is köteles az érintett reklám(ok) net- net árának megfizetésére.

3. A Speciális reklámok közzétételét a Szolgáltató csak a végleges kreatív tesztelése után vállalja. Erre tekintettel a Szolgáltató érvényes, visszaigazolt megrendelés ellenére is fenntartja a jogot a megjelentetés visszautasítására, vagy változtatások igénylésére.

4. Amennyiben a Megrendelő vitatja a Szolgáltató azon álláspontját, amely szerint a Reklám szövege a Magyar Reklámetikai Kódex, a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény, illetve más jogszabály, valamint vonatkozó iparági kódex, az NMHH rendeletei, irányelvei, állásfoglalásai, más illetékes hatóság rendelkezéseibe ütközik, és Megrendelő a Reklám megjelentetéséhez ragaszkodik, a Szolgáltató kikérheti az Önszabályozó Reklámtestület állásfoglalását. A jelen rendelkezés nem rontja le az ÁSzF azonos tárgykörben tett rendelkezéseit, így az ÁSzF-ben foglalt jogokat és kötelezettségeket és a felelősségi viszonyokat sem.

Amennyiben a Reklám szövegének vitás része a vállalkozás neve, megjelölése, illetve árujelző (ideértve a védjegyet és földrajzi árujelzőt), úgy a Szolgáltató bármikor követelheti az erre vonatkozó okirat (pl. védjegyokirat) bemutatását.

5. Amennyiben a Reklám közzétételét a Szolgáltató azért tagadja meg, mert azzal szemben az NMHH vagy más illetékes hatóság – akár hivatalos, akár informális úton – kifogást emelt, a Megrendelő köteles a reklámanyagot a Szolgáltató kérésének megfelelően, a Szolgáltató ellenkező rendelkezése hiányában a Szolgáltató ezen kérésének kézhezvételétől számított 15 napon belül saját költségén átdolgozni. Az ebből adódó esetleges késedelmes teljesítés, illetve a teljesítés elmaradása a Szolgáltatónak nem róható fel. A teljesítés ilyen okból való elmaradása esetén a Megrendelő köteles az érintett reklám(ok) net-net árának megfizetésére.

6. Amennyiben az azonnali hatályú felmondást, vagy elállást a szavatossági kikötések megsértése, illetve a Reklám jogszabályba, vagy a Magyar Reklámetikai Kódex és/vagy a vonatkozó egyéb iparági kódex rendelkezéseibe való ütközés alapozza meg, és az azonnali hatályú felmondásra, vagy elállásra az egyedi reklámszerződés megkötését követően derül fény, úgy a Megrendelő köteles a Szolgáltatónak a Reklám (egyéb megjelenés) net-net összegű díjával azonos mértékű kötbért megfizetni.

7. Amennyiben a Megrendelőnek ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége áll fenn, úgy a Szolgáltató jogosult a hivatkozott tartozás megfizetéséig az újabb megrendelés elfogadását, illetve a szerződés megkötését megtagadni.
Abban az esetben, ha a Megrendelővel szemben a szerződés megkötését követően csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, vagy egyébként fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet áll fenn vele szemben, vagy amikor a publikus céginformációk alapján nem ítélhető meg a Megrendelő cég pénzügyi helyzete, fizetőképessége, úgy a Szolgáltató jogosult az újabb a szerződés megkötését illetve megrendelés elfogadását megtagadni, illetve folyamatos megrendelés (teljesítés) esetén a Megrendelő további reklámjainak átvételét felfüggeszteni, a közzétételt leállítani, visszautasítani vagy előrefizetést kikötni, továbbá a már létrejött egyedi reklámszerződéseket – kivéve a csődeljárás során közzétett ideiglenes fizetési haladék és fizetési haladék időtartama alatt – azonnali hatállyal felmondani.

8. Amennyiben a Megrendelő érdekkörébe tartozó okból nem tehető közzé a Reklám (vagy egyéb megjelenés), úgy az nem eshet a Szolgáltató terhére. A Megrendelő érdekkörébe tartozó késedelemre, hibás anyagok átadására, illetve a mindezekből folyó esetleges lehetetlenülésre, illetve meghiúsulásra megfelelően irányadó a jelen szabály. A Szolgáltatóval szemben kártérítési, szavatossági vagy bármely más igény érvényesítése ilyen esetekben kizárt.

III. 7. A Reklám közzététele

1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Reklámban nem használhatja fel a Szolgáltató Médiumának a védjegyét, egyéb megkülönböztető megjelölését, emblémáját, betűtípusát, tördelését, továbbá a Reklám nem keltheti az olvasóban azt a látszatot, mintha az adott Szolgáltató szerkesztősége által készített anyag lenne.

2. A Megrendelőnek a Reklám szövegét a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírási szabályoknak, a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló törvény, a Grtv., az Fttv., a Tpvt., valamint az NMHH rendeletei, állásfoglalásai, irányelvei rendelkezéseinek megfelelően kell elkészítenie. (Kivételt képezhetnek a szójátékok, a szójáték-jellegnek azonban egyértelműen ki kell tűnnie.) A Szolgáltató a Reklám szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Megrendelővel való egyeztetés nélkül is elvégezheti. Amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint a Reklám szövegében – értelmezési probléma miatt vagy egyéb okból – érdemi változtatásra is szükség van, ezt a Megrendelővel egyeztetve kell elvégezni.

3. Amennyiben a megfelelő időben leadott Reklám a Megrendelőn kívülálló okból nem jelenik meg, a Megrendelő elsősorban ugyanazon, másodsorban más mobil Médiumban való megjelenést kérhet azonos értékben, vagy ha a teljesítés már nem áll a Megrendelő érdekében, a szerződést írásban, levél, fax vagy e-mail útján felmondhatja, illetve amennyiben az elállás feltételei fennállnak, részben, vagy egészben elállhat a szerződéstől.

A Szolgáltató terhére róható súlyos teljesítési hiba esetén, a Megrendelő elsősorban a Reklám ismételt, kifogástalan megjelenését kérheti, választása szerint ugyanazon Médiumban, vagy azonos értékben, az eredetitől eltérő, de azonos típusú Médiumban (feltéve, hogy van ilyen Médium), másodsorban pedig a hibával arányos mértékű díjcsökkentésre tarthat igényt. Kisebb hibák esetén a hibával arányos értékű, egyeztetett mértékű kedvezményre, vagy megjelenésre tarthat igényt a Megrendelő.

4. A Szolgáltató a Mobil reklám kreatívjait megjelenés előtt teszteli. A tesztelés során felmerülő technológiai és tartami hibák megjelenés előtti korrigálása a Megrendelő felelőssége. A Speciális reklámok tesztelésénél az alábbi legfőbb kritériumok az irányadóak:

(i) cookie (egy felhasználó egy nap egyszer találkozzon a reklámmal) – bezárhatóság (bezár gomb) (ii )kikapcsolható hang („kikapcs” gomb)
(iii) céloldal (a kreatívnak alapesetben kattinthatónak, és létező céloldalra vezetőnek kell lennie)
(iv) max. 5 másodpercig zavarhatja az oldal funkcióit
(v) a logót nem takarhatja
(vi) méret (max. 50 kbyte).

5. A Reklámnak a reklámfelületen való elhelyezésére vonatkozó speciális kérelmet a Médium struktúrájától és az igények számától függően fogad el a Szolgáltató. A Szolgáltató nem köteles a speciális elhelyezésre vonatkozó kérelem elfogadására. Az ilyen igényt a szerződés megkötése előtt Szolgáltató a Szolgáltatóval egyezteti, és a Megrendelőnek visszaigazolja. A speciális elhelyezést a Szolgáltató felár ellenében vállalja. Amennyiben az egyeztetés ellenére a Reklám nem a kért speciális helyen jelenik meg, úgy a Szolgáltatóval szemben kártérítés iráni, vagy bármely más igény nem érvényesíthető, azonban a megállapodásban megjelölt speciális helyért számított felárat a Szolgáltató nem érvényesíti. A speciális elhelyezési lehetőségeket a Médiaajánlat tartalmazza.

6. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem kér speciális elhelyezést, vagy az igényt a Szolgáltató nem fogadja el, úgy a Reklám elhelyezését a Szolgáltató határozza meg. A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a Reklám vizuális- és szövegkörnyezetével kapcsolatban semmiféle igényt nem támaszthat.

7. Ugyanazon Megrendelő különböző termékeinek egyazon oldalon, illetve aloldalon való elhelyezése nem kizárható vagy kifogásolható.

8. PR cikket a Smtv., Grtv., az Fttv., a Tpvt. és a Magyar Reklámetikai Kódex alapján úgy kell közzétenni, hogy annak reklám jellege egyértelműen kiderüljön. A Szolgáltató a reklámjelleg egyértelművé tétele céljából a PR cikket Tablet magazin reklám esetén „HIRDETÉS” felirattal vagy a Szolgáltató által meghatározott, ezekkel egyenértékű módon, Mobil display reklám esetében pedig (x) vagy „HIRDETÉS” felirattal, vagy a Szolgáltató által meghatározott, ezekkel egyenértékű módon jelöli meg. Amennyiben a megjelenítendő PR cikket, anyagot a Megrendelő bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, úgy a Megrendelő a Szolgáltatóval egyeztetett és a Szolgáltató által engedélyezett, illetve jóváhagyott módon köteles a reklám jelleg megjelölésére. A PR cikk nem álcázhatja annak valódi természetét. A PR cikkben foglalt információ szabatos, kiegyensúlyozott, valós, tárgyilagos és elegendően teljes kell, hogy legyen ahhoz, hogy a fogyasztó meg tudja alkotni saját véleményét a reklámozott áruról, illetve szolgáltatásról. Az információ nem lehet félrevezető azáltal, hogy elferdít, túlzottan kihangsúlyoz vagy elhallgat tényeket.

 

III. 8. Fizetési feltételek

1. A Szolgáltató a Megrendelő felé a számlákat – eltérő megállapodás hiányában – megrendelésenként, teljesítés után és azzal arányban, legkésőbb a megjelenést követően állítja ki 8 (nyolc) naptári napos fizetési határidővel. Készpénzes fizetésre legfeljebb a 2003. évi XCII. törvényben meghatározott összeghatárig és rendelkezések szerint van lehetőség.

2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Amennyiben Megrendelő a Szolgáltató bármely társasága felhívására nem teljesíti fizetési vagy számlaadási kötelezettségét, a Szolgáltató bármely társasága jogosult a késedelmi kamat felszámításán túl a Megrendelővel fennálló bármely, jelen ÁSzF hatálya alá tartozó szerződését azonnali hatállyal felmondani, vagy az esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni, vagy az új megrendelések elfogadását megtagadni a tartozás rendezéséig, vagy előrefizetést kikötni. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy számlakövetelését a jogszabályi keretek között – akár harmadik félen, így különösen követelésbehajtó cégen keresztül – bármikor érvényesítse.

3. A Szolgáltató jogosult előrefizetést kikötni az alábbiak szerint;

(i) új Megrendelő (azaz olyan Megrendelő, akinek a megrendelés napját megelőző 36 hónapon belül a Szolgáltató által képviselt egyik Médiumban sem jelent meg Reklámja) esetében,
(ii) olyan Megrendelő esetében, aki (közvetlenül, vagy a megbízásából eljáró reklámszolgáltatón vagy reklámügynökségen keresztül) a Szolgáltatóval szemben a megrendelés napját megelőző 12 hónapon belül fizetési, vagy számlaadási késedelembe esett, vagy
(iii) amikor a publikus céginformációk alapján nem ítélhető meg a Megrendelő cég pénzügyi helyzete, fizetőképessége, vagy ha a Megrendelő (értve ezalatt a Szolgáltatókkal szemben fizetésre kötelezett személyt) ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, vagy van folyamatban, vagy egyébként fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet áll fenn, vagy fenyeget a szerződés megkötését megelőzően, vagy azt követően,
(iv) ha a támogatói megállapodás, vagy a felek megállapodása ilyen rendelkezést tartalmaz,
(v) ha a Megrendelő vagy az érdekkörébe tartozó személy nem bocsátja határidőben rendelkezésre a Reklámot, illetve a Kreatívot, de a teljesítést későbbi, más időpontban továbbra is kívánja. Az erre tekintettel kikötött előrefizetés nem korlátozza a Szolgáltató jogát az ÁSZF szerint a Megrendelő késedelmére kikötött egyéb jogkövetkezmények alkalmazhatósága tekintetében.

Az előrefizetést a Megrendelőnek a Szolgáltató által kiállított előleg bekérő levél fizetési határidejéig kell teljesítenie. Ennek elmaradása esetén Szolgáltató az adott megrendelést nem köteles elfogadni, illetve a már létrejött egyedi reklámszerződéseket azonnali hatállyal felmondhatja, vagy gyakorolhatja az elállást. A Szolgáltató a Reklám ellenértékének beérkezéséig nem köteles a Reklám közzététele iránt intézkedni.

4. A számla ellenértékét a számla szerinti pénznemben kell rendezni.

5. A számla kiegyenlítésével kapcsolatos bankköltségek a Megrendelőt terhelik. Külföldi megrendelés esetén a külföldi és a belföldi bankköltség is a Megrendelőt terheli.

6. A fizetés teljesítésének időpontja a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás időpontja. Bármely számlával kapcsolatos kifogás csak a vitatott tételt érinti, a többi tétel, valamint a számla esedékességén nem változtat.

7. Kizárólag számlával kapcsolatos kérdéseket, kifogásokat, annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül írásban kell közölni. E határidőn túl reklamációnak helye nincs.

8. Amennyiben a Megrendelőnek a Szolgáltatóval, vagy a Szolgáltatóval szerződött bármely közvetítővel, ügynökséggel szemben ki nem egyenlített tartozása van, illetve ha a Megrendelő ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, vagy egyébként fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet áll fenn, a Szolgáltató jogosult annak megfizetéséig az újabb megrendelés elfogadását megtagadni, illetve folyamatos megrendelés esetén a Megrendelő további reklámjainak átvételét felfüggeszteni, a közzétételt leállítani, visszautasítani, illetve a már létrejött egyedi reklámszerződéseket – kivéve a csődeljárás során közzétett ideiglenes fizetési haladék és fizetési haladék időtartama alatt – azonnali hatállyal felmondani, vagy előrefizetést kikötni. Amennyiben a Megrendelő tartozása nem közvetlenül a Szolgáltatóval szemben áll fenn, úgy a Megrendelő mentesülhet a tartozás 4. pontokban meghatározott jogkövetkezményei alól, ha megfelelő dokumentumokkal bizonyítja a Szolgáltató felé, hogy a fennálló tartozás összegét elérő vagy azt meghaladó összegű lejárt pénzbeli ellenkövetelése áll fenn az adott közvetítővel, illetve ügynökséggel szemben.

9. A Szolgáltató a jelen cím szerint szabályozott megtagadásra, felfüggesztésre illetve felmondásra eredménytelen előzetes írásbeli felszólítást követően jogosult.

10. A jelen ÁSzF-ben meghatározott kötbér alapja minden esetben a Reklám net-net ára. A Szolgáltató a kötbért, kötbér értesítő levélben terheli a Megrendelőre 8 (nyolc) naptári napos fizetési határidővel.

IV. Az ÁSzF szerinti Reklámokért viselet felelősségi szabályok

(Az online és mobil reklámok közös szabályai.)

1. Megrendelő felel minden olyan hibáért és kárért, amely az általa biztosított eredeti anyagok (pl. ábrák, grafikák, emblémák stb.) rossz minőségéből vagy hiányosságából (ide értve a reklám, illetve külön ágazati szabályokban előírt kötelező tájékoztatás, figyelmeztetés elmaradását, vagy elégtelenségét valamint a hibás adatszolgáltatást is) fakad. A Megrendelő felelőssége, hogy a biztosított anyagok megfeleljenek az ÁSzF szerinti technikai, műszaki specifikációknak.

2. A Megrendelő szavatolja, hogy az általa megrendelt megjelenés, illetve Reklám a vonatkozó jogszabályoknak megfelel, ide értve különösen a megjelenések, illetve Reklámok tartalmát és tényállításait. A Megrendelő szavatolja, hogy az általa megrendelt megjelenés, illetve Reklám nem sérti harmadik személyek jogát, a megrendelés megtétele harmadik személy jóváhagyásától nem függ. A Szolgáltató, illetve a Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja a megrendelt megjelenésben, illetve Reklámban felhasznált jogi oltalom alatt álló elemek felhasználási jogának megléte tekintetében, továbbá a személyhez fűződő jogok sérelme esetén, továbbá bármely egyéb polgári jogi igényért is.

2.1) A Megrendelő szavatolja továbbá, hogy: (i) az általa megrendelt Reklám felhasználói információkat semmilyen formában és módon nem monitoroz, (ii) a Reklámon keresztül személyes és/vagy profilépítésre alkalmas adatokat – a Szolgáltatóval történő kifejezett és külön megállapodás hiányában – semmilyen formában és módon nem gyűjt.

A fenti szavatolások megsértésének következményeire a jelen cím alatti rendelkezések is megfelelően irányadóak.

3. Amennyiben a megrendelt megjelenés, Reklám, illetve reklámanyag közzététele valamely jogszabályt megsért, személyhez fűződő jog sérelmére vezet, vagy egyébként harmadik személy jogát vagy jogos érdeket sérti vagy veszélyezteti, és a Szolgáltatóval, és/vagy vezető tisztségviselőjével szemben mindebből folyóan polgári perben, vagy egyéb úton igényt érvényesítenek, úgy a Megrendelő köteles közvetlenül és haladéktalanul a Szolgáltatónál felmerült kárt és költséget megtéríteni (értve ezalatt korlátozás nélkül a kártérítés, sérelemdíj, bírság, eljárási díjak és jogi költségek megtérítését) az érintett Szolgáltatónak. A jelen rendelkezés irányadó arra az esetre is, ha a Szolgáltató és/vagy a vezető tisztségviselője terhére rótt bírság, vagy bármely igényérvényesítés a Megrendelő szavatosságvállalásának megsértéséből ered.
4. A Szolgáltató a részére átadott reklámanyagot szerzői, médiajogi, sajtó, illetve reklámetikai szempontból nem ellenőrzi, az ebből keletkező bármilyen kár, bírság, polgári jogi igény Megrendelőt terheli. Megrendelő a jelen ÁSzF elfogadásával kifejezetten átvállalja szerzői, reklám- és médiajogi, versenyjogi továbbá a polgári jogi szabályok be nem tartása miatt, az átadott reklámanyagokkal kapcsolatban a Szolgáltatóra, illetve a Szolgáltató vezető tisztségviselőjére kiszabott bírságok (így különösen az NMHH, illetve a szervei által kiszabott bírságok), kártérítési, illetve polgári jogi igények megtérítését.
4.1) A IV. 4 pontnak nem ellentmondva, a Szolgáltató folyamatosan ellenőrizni, hogy a Reklám a IV. 2.1 pontban foglaltaknak megfelel-e (a felhasználói tartalmak monitorozásának és a személyes és/vagy profilépítésre alkalmas adatok gyűjtésének tilalma). Amennyiben a Reklám bármilyen módon és mértékben sérti az itt hivatkozottak szerinti rendelkezések bármelyikét, úgy a Szolgáltató megteszi a szükséges intézkedéseket az illetékes hatóságok felé a jogosulatlan adatkezelés megakadályozása érdekében és egyebekben is jogosult az ÁSZF szerinti jogaival élni, így különösen, de nem kizárólagosan a Reklám visszautasítása Cím alatt nevesített bármely jogosultságot gyakorolhat és bármely jogkövetkezményt alkalmazhat (pld: visszautasítás, felfüggesztés, törlés, azonnali hatályú felmondás, elállás, kötbérezés). A Szolgáltató egyebekben is jogosult minden olyan intézkedés, bejelentés, vagy egyéb cselekmény megtételére, amelyet a tilalmazott magatartás (pld.: jogosulatlan adatkezelés), illetve a sérelmes helyzet kivizsgálhatósága és megszüntethetősége érdekében szükségesnek ítél.

5. A Megrendelő szavatol azért, hogy a Reklámban szereplő minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség tekintetében szükséges nyilatkozat tekintetében a III.2 cím 4. pontja szerint jár el. Az ennek elmulasztásából származó következményekért a Megrendelő korlátlanul felelős.

6. Vis major miatt elmaradt vagy hibásan teljesített Reklám közzétételért a Szolgáltató semmiféle kárigényt nem fogad el.

7. A Szolgáltató a Reklám leadását követő, a Reklám módosításának minősülő változtatásból eredő hibáért csak akkor felelős, ha a módosítást nem a Megrendelő kérte, illetve a módosításra az ÁSzF és/vagy a felek szerződése nem adott lehetőséget. A határidőben kért, de nem teljesíthető módosítási igények tekintetében, továbbá az anyagleadási határidőt követően leadott és esetlegesen teljesített módosításokkal kapcsolatos felelősségét a Szolgáltató kizárja.

8. A Megrendelő visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól, mint a Reklám/elektronikus hirdetés közzétevőjétől a szavatosságvállalása megsértéséből, továbbá a Grtv. és Fttv. szerint a reklámszolgáltatóval, valamint a Reklámozóval és a Reklám közzétevőjével egyetemlegesen fennálló felelősségéből és az Ekertv. szerint az elektronikus hirdetési szolgáltatóval és az elektronikus hirdetés közzétevőjével együtt fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést, sérelemdíjat, költséget, illetve polgári jogi igényt, amit a hivatkozott törvények és jelen ÁSzF Megrendelő általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval és/vagy vezető tisztségviselőjével szemben érvényesítenek.

9. A jelen cím szerinti felelősségi viszonyok, illetve felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Megrendelő köteles a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bármely bírságot, kártérítést, sérelemdíjat, költséget. Abban az esetben, ha Megrendelő közvetlen helytállása a jogszabályi keretek között nem lehetséges, és a Szolgáltató és/vagy a vezető tisztségviselője állt helyt, illetve térítette meg az igényeket, úgy a Megrendelőnek a helytálló Szolgáltató, illetve személy felé van feltétlen és azonnali megtérítési kötelezettsége.

10. Közös hirdetés esetén a megrendelést leadó Megrendelő a Reklámban foglalt további hirdetésért is, az egyébként rá vonatkozó felelősségi szabályok szerint felelős. A Megrendelő szavatolja, hogy jogosult a Reklámot a Reklámban foglalt más hirdető személy nevében és képviseletében megrendelni. Egyebekben az ÁSZF általános szabályaihoz képest különös szabálynak minősül a közös hirdetésekért viselt egyetemleges felelősség.

11. A Megrendelő kizárólagosan felel az általa közölt adatok, és minőségtanúsítás nyilatkozat valódiságáért, továbbá a megtévesztő és az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén, a Grtv.-ben meghatározott kivételekkel.

12. A Megrendelő az eljáró hatóság felhívására a Reklám részét képező tényállítás valóságát igazolni köteles. Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget ezen kötelezettségének, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt meg a valóságnak. Megrendelő az ezen jogszabályi kötelezettségének elmulasztása következtében a Szolgáltatónál, mint a Reklám közzétevőjénél felmerülő valamennyi kár és kapcsolódó költség megtérítésére köteles.

13. Amennyiben a Megrendelő által számítógépes adathordozón leadott anyagban meglévő hibák Szolgáltatónak történt átküldésekor nem voltak vagy csak aránytalan nehézséggel lettek volna felismerhetők és emiatt a Reklám hibásan jelenik meg, továbbá, ha a Megrendelő a megküldött reklámanyagot jóváhagyta, a Szolgáltató a hibás teljesítésért nem felel. Nem felel a Szolgáltató a sorozatban megjelenő Reklámban meglévő hibáért, ha a Megrendelő az eredeti első megjelenést követő 14 nappal nem élt reklamációval.

14. A Megrendelő tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatóval szemben kárigény csak a Reklám ára mértékéig érvényesíthető és kizárólag a hiba mértékével arányosan.

15. A Szolgáltató kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket illetve a sérelemdíjat is, kivéve, ha a jelen rendelkezés szerinti valamely feltétel alkalmazását jogszabály kifejezetten kizárja. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Médiaajánlatban meghatározott, illetve az egyedi szerződésben

kikötött reklámárak a jelen és az ÁSzF egyéb pontjaiban meghatározott felelősségkorlátozásokra tekintettel lettek az adott mértékben megállapítva.

16. A Megrendelő a számlázásra vonatkozó reklamáción, illetve kifogáson kívüli mindennemű reklamációt a Reklám megjelenését követő 14 (tizennégy) naptári napon belül köteles a Szolgáltatónak írásban, levél, fax, e-mail útján bejelenteni. Határidőn túli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el, amit a Megrendelő kifejezetten tudomásul vesz.
17.) A Szolgáltató, illetve a Szolgáltató felelősségének kizárására, illetve korlátozására vonatkozó rendelkezések, irányadóak és alkalmazandóak a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató vezető tisztségviselőire, munkavállalóira, megbízottjaira, illetve teljesítési segédeire is.

 

V. Értelmező rendelkezések

A jelen ÁSzF alkalmazásában:

a) Online reklám: a Szolgáltató által üzemeltetett online termékekben (pl. weboldalon) közzétett Reklám;

aa) Speciális reklám: speciálisnak minősül minden olyan Online reklám és Mobil reklám, mely az árlistában szereplő normál, rögzített méretű reklámoktól eltér, és/vagy eltakarja a tartalmat, megszakítja az oldal, e-book vagy alkalmazás letöltődését, megakasztja azok rendeltetésszerű használatát,vagy megjelenése az oldal vagy alkalmazás kódjába való beavatkozást igényel;

b) Online reklámstatisztika: hirdetési rendszer által előállított, a reklámok kreatívonkénti és megjelenési helyenkénti, megjelenés- és kattintási (CT) számát napi elosztásban rögzítő statisztika
c) Kereskedelmi közlemény: olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a termékmegjelenítés.
Az ÁSzF-ben nevesített Reklám alatt megfelelően érteni kell a Kereskedelmi közleményeket is. A Reklámokra vonatkozó szabályok megfelelően irányadóak a Kereskedelmi közleményekre is.

d) Támogatás: olyan hozzájárulás, amelyet valamely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság nyújt médiatartalom-szolgáltatók vagy médiatartalmak finanszírozására azzal a céllal, hogy népszerűsítse saját vagy más nevét, védjegyét, arculatát, tevékenységét, vagy termékeit (Smtv.).Támogatás továbbá: olyan hozzájárulás, amelyet valamely – audiovizuális médiaszolgáltatás nyújtásával vagy műsor- és filmalkotások készítésével nem foglalkozó – vállalkozás nyújt valamely médiaszolgáltató vagy műsorszám finanszírozására azzal a céllal, hogy népszerűsítse nevét, védjegyét, arculatát, tevékenységét vagy termékeit (Mttv).

e) Kiadvány:
(i) könyv nyomtatott vagy elektronikus formában, lemezen, kazettán, más fizikai hordozón; online és letölthető könyv;
(ii) sajtótermék nyomtatott vagy elektronikus formában; online elérhető vagy letölthető időszaki kiadvány;
(iii) egyéb nyomtatott anyag (címtár, névtár, grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, térkép; röplap; nyomtatott képeslap, üdvözlő- és más hasonló kártya; nyomtatott kép, minta, fénykép; nyomtatott naptár; nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter és hasonlók; egyéb szöveges kiadvány) ide nem értve: nyomtatott öntapadó papír (matrica), postai, jövedéki, illeték- stb. bélyeg, bélyegnyomott papír, csekk, bankjegy, részvény, értékcikk, kötvény, okirat és hasonlók;
(iv) film-, video-, televízióműsor-készítés termékei (nyilvános közlésre szánt film filmszalagon, videokazettán, -lemezen, más fizikai hordozón; letölthető film, videó);

(v) hangfelvétel (nyilvános közlésre szánt, műsoros hangszalag, hanglemez, letölthető hangtartalom);
(vi) zenemű (nyomtatott zenemű, zenemű elektronikus formában, letölthető zenemű)

h) Sajtótermék: a napilap és más időszaki lap egyes számai, valamint az internetes újság vagy hírportál, amelyet gazdasági szolgáltatásként nyújtanak, amelynek tartalmáért valamely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság szerkesztői felelősséget visel, és amelynek elsődleges célja szövegből, illetve képekből álló tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából, nyomtatott formátumban vagy valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti, és nem eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a sajtótermék tekintetében;

i) Médiaajánlat: az érintetett Szolgáltató valamely Médiumára vonatkozó reklám árlista, tarifatáblázat, amely tartalmazza a reklámárakat, a technikai adatokat, valamint a reklámfelületek méreteit és ezek árait;

Listaár: a megrendelt Reklám áfa nélküli azon díja, amelyből a Megrendelőt/ügynökséget megillető kedvezmények, illetve jutalékok nem kerültek levonásra,

net ár: a listaárból minden, a Megrendelőt/ügynökséget megillető kedvezménnyel csökkentett ár, net-net ár: ügynökségek esetén a net ár csökkentve az ügynökségi kedvezmény mértékével,
l) Üzleti titok: minden olyan információ, adat, irat, amelyet a Szolgáltató(k) a Megrendelővel közöl, különösen annak működésével, gazdálkodásával, az alkalmazott kedvezményekkel, tevékenységével, ügyfeleivel kapcsolatban; ügyfelek listája és az ügyfelekre vonatkozó minden adat, a Megrendelő tevékenységére és gazdálkodásra vonatkozó adatok, amelyek a Szolgáltató tudomására jutnak jelen szerződés kapcsán;

k) Grtv.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

Fttv.: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;

Tpvt.: a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény;

Mttv.: a médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló, 2010. évi CLXXXV törvény;

NMHH: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. NMHH alatt érteni kell az NMHH önálló hatáskörrel rendelkező szerveit is;

m) Vis maior: minden olyan elháríthatatlan, a Szolgáltató érdekkörén kívül álló esemény, melyet a Szolgáltató sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni, ide értve a hatósági aktust is.

VI. Az Általános Szerződési Feltételek közlése és hatálya, záró rendelkezések

1. Abban az esetben, ha a kötbér mértékének, illetve alapjának a számítása kapcsán kétség, vagy vita merül fel, úgy a kötbérek számításánál a Reklám net árát kell figyelembe venni.

2. A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy valamely ár-megállapítási tényező jogtalan igénybevétele esetén visszaigényelje a jogtalanul igénybevett előnyt abban az esetben is, ha az adott megrendelést már visszaigazolta, de a jogosulatlan előny igénybevételére utóbb derült fény. A jelen rendelkezés irányadó arra az esetre is, ha az egyedi szerződés meghatározott feltétel bekövetkeztének az esetére biztosít valamely előnyt, de a vonatkozó feltétel nem teljesül.

3. Az ÁSzF-ben a Szolgáltató részére megállapított jogok nem kizárólagos jellegűek, illetve azok együttesen is alkalmazhatóak. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSzF-ben meghatározott jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető a Szolgáltató részéről történő joglemondásként.

4. A Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. A megyei törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény illetékességi szabályai az irányadóak. Alkalmazandó jog: a magyar jog.

5. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2024. január 1-től visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. Az ÁSzF-nek részei az abban hivatkozott dokumentumok, szabályzatok (pl.: Hirdetési anyagleadási paraméterek). Az ÁSzF-ben és az egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. A Szolgáltató a jogszabályi keretek között – fenntartja az ÁSzF és az abban hivatkozott dokumentumok, illetve tájékoztatók egyoldalú módosításának jogát, amelyet a Megrendelő kifejezetten elfogad. Az ÁSzF-re és az annak alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó. Amennyiben az ÁSzF idegen nyelvű és a magyar változata között ellentmondás van, úgy a magyar nyelvű változat az irányadó. Az ÁSzF és/vagy az abban hivatkozott dokumentumok módosítása esetén a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal korábban – figyelem felhívás mellett – közzétételre kerül a módosított ÁSzF az anyamedia.hu weboldalon. A jelen ÁSzF-nek a Megrendelővel való megismertetéséről a Szolgáltató(k) olyan módon gondoskodnak, hogy arra, a keretszerződésekben, illetve keretszerződéssel nem rendelkező Megrendelők esetében az egyedi szerződésben, vagy az első megrendelés visszaigazolásában hivatkoznak a pontos elérési útvonal megjelölésével. Az ÁSzF mindenkori hatályos és teljes szövege az anyamedia.hu weboldalon kerül közzétételre.